ករណីឧស្សាហកម្ម

ការសម្តែងពិសេស, នេះគឺជាស្តង់ដាររបស់យើង។ តម្លៃប្រកួតប្រជែងជានិច្ច។

ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន

តួអង្គសេចក្តីស្រឡាញ់បរិស្ថានការការពារ Qingdao បច្ចេកវិទ្យា Co. , LTD ។ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2015 ឆ្នាំមុនរបស់ខ្លួនគឺទីក្រុង Qingdao សារធាតុគីមីរូបតំណាង CO ។ , LTD បានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2000 ហើយឥឡូវនេះយើងមានប្រវត្តិ nealy 20 ឆ្នាំ។

យើងខិតខំដើម្បីផ្តល់ឱ្យអតិថិជននូវផលិតផលដែលមានគុណភាពនិងដោយមានតម្លៃប្រកួតប្រជែង។ ស្នើសុំព, គំរូនិងសម្រង់, សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ!

សំណួរ