කාර්මික නඩු

වාරික කාර්ය සාධන, අපගේ සම්මත වේ. තරගකාරී මිල, සෑම විටම.

සමාගම ඉතිහාසය

කිංඩාඕ ආදරය පමණයි පරිසර ආරක්ෂණ තාක්ෂණ සමාගම, ලිමිටඩ්. 2015 වසරේ දී ආරම්භ කරන බව එහි පූර්වගාමී ක්වින්ඩාෙව් ICON රසායනික ද්රව්ය සමාගම වේ., 2000 වසරේ දී ආරම්භ ලිමිටඩ්,, දැන් අපි nealy වසර 20 ඉතිහාසයක් ඇත.

අපි උසස් තත්ත්වයේ භාණ්ඩ සහ තරඟකාරී මිල සමඟ පාරිභෝගිකයන්ට ලබාදීමට උත්සාහ දරනවා. තොරතුරු, ආදර්ශ සහ Quote ඉල්ලා, අප අමතන්න!

පරීක්ෂණයක්